Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. a) placówki opiekuńczo-wychowawcza typu:
 • socjalizacyjnego
 • interwencyjnego
 • specjalistyczno-terapeutycznego
 • rodzinnego
 1. b) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 2. c) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi. Ponadto podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny i zapewnia dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych. Placówka również obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi i zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Do placówek kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W przypadku gdy powiat nie może wydać skierowania dziecka do placówki z powodu braku odpowiedniej placówki lub braku miejsc na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki.

 

Do skierowania do placówki wymagane są następujące dokumenty:
– odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot – aktu zgonu zmarłego rodzica,
– orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,
– dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień,
– dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
– informacja o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

 

Na ternie Powiatu Pszczyńskiego w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonuje:

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

43-200 Pszczyna ul. Wiśniowa 2A

Telefon: 32 449 35 10

www.cwdir.pl

Adres e-mail:

 •  biuro@cwdir.pl

Odpłatność za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej ponoszą solidarnie rodzice dziecka do wysokości średniego miesięcznego wydatku.

 

W 2016r. średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny ,,Przystań” w Pszczynie wynosi5.037,72 złotych.

 

Akty prawne regulujące instytucjonalną pieczę zastępczą:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej (Dz.U. z 2004, Nr 64, poz. 593 z póź.zm.)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U.2015.332)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 292, poz. 1720)