Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

 

Data publikacji strony internetowej:  7 grudnia 2016

Data ostatniej aktualizacji: 7 grudnia 2016

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,

  Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników,
  4. tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
  5. nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
  6. linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
  7. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Tingtun Page Checker – Find Barriers in your Web Page, ( checkers.eiii.eu).
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pcpr@powiat.pszczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 449 01 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Dworcowej – wejście główne oraz wyjście z tyłu budynku, które jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Do obu wejść prowadzą schody. Przy głównym wejściu znajdują się poręcze. Przy wejściu z tyłu budynku znajduje się platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnością, zasilana elektrycznie, z rozkładanym podestem, zainstalowana wzdłuż schodów. Dział osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W pomieszczeniu nie ma progów oraz posiada odpowiednią wielkość. Informacje dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na wysokości umożliwiającej korzystanie przez osoby poruszające się na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

W PCPR można skorzystać z usług tłumacza języka migowego.