Rekrutacja do Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej

Informujemy, iż Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o., prowadząca dzi­ałal­ność medy­czną w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie real­izuje pro­jekt „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego […]

Read more

Polski Bon Turystyczny

Informujemy, iż w związku z sygnałami dotyczącymi problemów z uprawnieniami do Polskiego Bonu Turystycznego prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi sposobu postępowania przez osoby zgłaszające problem. obsługa zgłoszeń nieprawidłowości […]

Read more

,, Dobry start”

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o […]

Read more

Polski Bon Turystyczny

W związku z Ustawą z dnia 15.07.2020r. o Polskim Bonie Turystycznym informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące bonu turystycznego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny

Read more

Bon turystyczny

W związku z przygotowanym projektem Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym niezwykle istotne jest, aby dane osobowe były dokładne i bezbłędnie przekazanie Staroście na potrzeby przyznania Polskiego Bonu Turystycznego dla osób […]

Read more
1 2 3 16