O nas

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PSZCZYNIE.

Jesteśmy jednostką organizacyjną Powiatu Pszczyńskiego, realizujemy zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.

Świadczymy pomoc na rzecz rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków, osób niepełnosprawnych, prowadzimy specjalistyczne poradnictwo oraz współpracujemy z szeregiem instytucji i placówek z terenu naszego powiatu.

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA:

Struktura organizacyjna PCPR w Pszczynie:

  • Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Dział Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej
  • Dział Obsługi Finansowo-Księgowej
  • Dział. Ds. Organizacji, Kadr i Administracji

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie (przyjęty Uchwałą Nr 240/63/12 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2012r.)

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
(nadany Uchwała Nr XLIV/359/2006 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 czerwca 2006r)

Pracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie regulują m. in ustawy:

Ustawa z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych