Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na terenie Powiatu Pszczyńskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo w Pszczynie, ul. Św. Jadwigi 4. Liczba miejsc wynosi  40.

Dyrektor: Piotr Kowalski     Tel/fax: 32 449 08 94

__________________________________________________________________________

Osoby, które ze względu na:

Chorobą psychiczną lub niepełnosprawność intelektualna wymagają częściowej opieki, wsparcia, terapii mogą ubiegać się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do ŚDS, zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, celem skompletowania dokumentacji.  Powyższa dokumentacja następnie przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Dokumentacja dotycząca skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy powinna zawierać:

  1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie,
  2. uzgodnienie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia,
  3. rodziny wywiad środowiskowy,
  4. zaświadczenia, oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się, wysokość dochodu rodziny (w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego),
  5. zaświadczenie lekarza psychiatry lub lekarza neurologa,
  6. zaświadczenie lekarza rodzinnego
  7. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Ośrodek wsparcia jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie obejmuje swoich podopiecznych opieką psychologiczno-terapeutyczną, socjalną oraz medyczną.
W Ośrodku  prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa.

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ŚDS ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300 % odpowiedniego kryterium dochodowego.

Warsztat Terapi Zajęciowej

Na terenie powiatu pszczyńskiego funkcjonuje jeden warsztat terapii zajęciowej

  • Pszczyna, ul. Św. Jadwigi 4 , przeznaczony dla 40 uczestników, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Celem warsztatu jest:

  1. aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  2. stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka prowadząca warsztat, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie