Interwencja

Głównym zadaniem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie jest niesienie kompleksowej pomocy osobom w trudnych sytuacjach rodzinnych.

PCPR angażuje się w pomoc osobom znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych: uzależnienie, konflikty rodzinne, sytuacje życiowe powodujące zdarzenia traumatyczne.

Osoby zgłaszające się do PCPR mogą skorzystać z pomocy pracownika socjalnego, wsparcia psychologicznego, oraz porady prawnej.

W szczególnych przypadkach osoby potrzebujące mogą także skorzystać z pomocy w formie schronienia w mieszkaniu chronionym.

W ramach Interwencji Kryzysowej podejmuje się aktywną współpracę z wszystkimi instytucjami z terenu powiatu Pszczyńskiego, a także poza nim.

Bezpłatna oferta w ramach Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego

Pomoc prawna

  • wtorek od godz. 12.00-14.00 (zapisy telefoniczne we wtorek na kolejny tydzień)

Pomoc psychologiczna (zapisy).

Pani Daria Kukla:

  • poniedziałek 08.00 – 17.00
  • wtorek  08.00 – 14.00

Pomoc socjalna

  • poniedziałek  7.30 – 17.00
  • od wtorku do czwartku  7.30 – 15.30
  • piątek  7.30 – 14.00

Pomoc socjalna umożliwiająca uzyskanie wsparcia, informacji, porady.

Schronienie w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób z powiatu pszczyńskiego doznających przemocy lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych

Kontakt telefoniczny

  • psycholog 32 4490145 wew. 27
  • pracownicy socjalni 32 4490145 wew. 30
  • zapisy do prawnika i psychologa 32 44 90 145 wew.29

Formy przemocy

Przemoc fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej np.:

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, używanie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.

Przemoc psychiczna – naruszanie godności osobistej np.:

naśmiewanie się z poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, poniżanie, wyzywanie, stosowanie gróźb.

Przemoc seksualna – naruszanie intymności np.:

wymuszanie pożycia seksualnego, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – naruszanie własności np.:

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny.

Zaniedbanie– naruszenie obowiązku do opieki ze strony bliskich np.:

nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawienie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwienie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka itp.

Baza danych

Informator Powiat Pszczyński