Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,, Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Powiat Pszczyński pozyskał 132 192,00 zł ze środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

W ramach Programu planuje się objąć usługą opieki wytchnieniowej 14 osób niepełnosprawnych w tym: 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 12 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu, zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art. 5 i art.62 ww. ustawy). Ww. osoby będą objęte wsparciem poprzez zapewnienie im usług pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie proszone są o złożenie w tut. Centrum:

  • karty zgłoszenia do Programu;
  • kopii orzeczenia o niepełnosprawności;
  • oświadczenia uczestnika Programu;
  • podpisanej klauzuli RODO oraz klauzuli informacyjnej;
  • karty pomiaru niezależności funkcjonalnej.

 

Przyznanie wsparcia osobom odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem założeń zawartych w Programie. W pierwszej kolejności wsparcie będzie przyznawane os. posiadającym kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej.

 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr telefonu: 32 449 01 45 wew. 27 (Pani Ewelina Bańkowska).

Program-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Karta zgłoszeniowa

Karta pomiaru niezależności

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/logo_MRiPS_jpg.jpg