Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
  z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

Usługi asystenta mogą być świadczone 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Maksymalna liczba godzin przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Jeżeli osoby korzystają z innych programów, godziny usług asystenckich sumuje się.

 

Powiat Pszczyński pozyskał 161 670,00 zł ze środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

W ramach Programu planuje się objąć usługą asystencką 14 osób niepełnosprawnych
w tym: 4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie proszone są o złożenie
w tut. Centrum karty zgłoszeniowej wraz z kopią orzeczenia, a w przypadku dzieci również zaświadczenia psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr telefonu: 32 449 01 45 wew. 30, (Pani Aleksandra Wyrobek) oraz 32 449 01 45 wew. 27 (Pani Ewelina Bańkowska).

Karta zgloszenia do Programu AOON- edycja 2021

Klauzula informacyjna AOON- edycja 2021