Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/znaki_strona_www.png

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Powiat Pszczyński pozyskał 69 171,30 zł ze środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

W ramach Programu planuje się objąć usługą asystencji osobistej 5 osób niepełnosprawnych
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z znacznym stopniem niepełnosprawności, które wymagają usługi asystencji osobistej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie proszone są o złożenie w tut. Centrum kompletu dokumentów wraz z kopią orzeczenia.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr telefonu: 32 449 01 45 wew. 30, (Pani Aleksandra Wyrobek).

PROGRAM_AOON_JST_EDYCJA_2023

Karta zgłoszenia

Zakres czynności

Klauzula RODO

Oświadczenie-uczestnika-Programu-2022

Klauzula informacyjna

 

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/logo_MRiPS_jpg.jpg