Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Celem Programu jest wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego.

Na podstawie umowy nr PSVI.943.69.22.2023 zawartej w dniu 28.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Powiatem Pszczyńskim, Powiatowi Pszczyńskiemu przyznano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 151.240,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego Powiatu Pszczyńskiego polegającego na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, począwszy od dnia
1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 5 rodzinom zastępczym zawodowym, 3  rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz 3 rodzinnym domom dziecka.

Całkowita wartość realizacji zadania: 343.771,00 zł