Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie grafiki mają rozbudowane opisy alternatywne,
 • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Stalmach.
 • E-mail: ewa.stalmach@pcprpszczyna.pl
 • Telefon: 324490145

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Złożenie żądania
Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie,
  ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna
 • przynieść do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej w deklaracji dostępności ewa.stalmach@powiat.pszczyna.pl lub na adres poczty elektronicznej Powiatu Pszczyńskiego pcpr@powiat.pszczyna.pl


Tryb odwoławczy

Gdy Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie nie zapewnił dostępności cyfrowej:

 • w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania(podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia żądania (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu.

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Dworcowej – wejście główne oraz wyjście z tyłu budynku, które jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Do obu wejść prowadzą schody. Przy głównym wejściu znajdują się poręcze. Przy wejściu z tyłu budynku znajduje się platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnością, zasilana elektrycznie, z rozkładanym podestem, zainstalowana wzdłuż schodów. Dział osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W pomieszczeniu nie ma progów oraz posiada odpowiednią wielkość. Informacje dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na wysokości umożliwiającej korzystanie przez osoby poruszające się na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

W PCPR można skorzystać z usług tłumacza języka migowego.

Parter budynku dostosowany jest do osób niewidomych i słabowidzących. Na korytarzu
znajdują się ścieżki prowadzące, pola uwagi oraz plan tyflograficzny budynku.

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

 • poinformować o braku dostępności – taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej – może go złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu
 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej – z żądaniem może wystąpić każdy
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami przypadkach braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd proponuje rozwiązanie alternatywne.

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23,
  43-200 Pszczyna
 • przynieść wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej koordynatora ds. dostępności: ewa.stalmach@pcprpszczyna.pl lub na adres poczty elektronicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  pcpr@powiat.pszczyna.pl

 

Tryb odwoławczy
Gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie zapewni wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Do pobrania:

wzór wniosku- Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci

Wzór wniosku- Żądanie zapewnienia_dostepnosci cyfrowej