Aktywny samorząd Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

PCPR w Pszczynie informuje, że od 01.03.2024 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie z PFRON z programu ,,Aktywny samorząd” Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski można składać w terminie do 31.08.2024r. do PCPR w Pszczynie w formie papierowej lub w formie elektronicznej w SOW (Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).

W 2024 roku realizować będziemy następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
   o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
   i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) możesz zapoznać się w ustępie 9 oraz w ustępach: 21-24 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe (…)” w 2024 roku.

2024 Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_w_2024_roku_2 (

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte
są one w rozdziale VI ustęp 1, ustęp 4 oraz ustęp 5 programu: Załącznik do uchwały nr 19 Rady Nadzorczej PFRON z 2023 roku (pdf 270 KB)

Wnioski oceniamy merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów – 100), w bieżącym roku preferujemy wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pod nazwą „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10 (preferencja dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy – preferencja jest jednorazowa),
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2024 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2023 lub w 2024 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej), określa realizator programu  i są następujące:

 • Osoba niepełnosprawna nie otrzymała nigdy wcześniej dofinansowania z PFRON z pilotażowego programu/programu ,,Aktywny samorząd” na obszar/zadanie objęte wnioskiem           – 15 pkt
 • Osoba z niepełnosprawnością pobiera naukę w szkole wyższej lub w kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi – 15 pkt;
 • Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny (w tym również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze); osoby niepełnosprawne uczące się(nie dotyczy osób niepełnosprawnych uczących się w szkole wyższej lub w kolegium lub mających otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi) – 10 pkt;
 • Występuje niepełnosprawność sprzężona (więcej niż 1 przyczyna niepełnosprawności wynikająca z posiadanego orzeczenia) – dotyczy osób niepełnosprawnych po 16 r. ż. – 10 pkt.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wzory wniosków dostępne będą na stronie internetowej PCPR w zakładce DO POBRANIA /u góry strony/.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 449 01 45 wew. 27

Moduł I, Obszar A, Zadanie  1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu (znaczny lub umiarkowany st. lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.)
Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu, znaczny lub umiarkowany st. niepełnosprawności)
Moduł I, Obszar A, Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego; znaczny lub umiarkowany st. niepełnosprawności)
Moduł I, Obszar A, Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu (dysfunkcja narządu słuchu, znaczny lub umiarkowany st. niepełnosprawności)
Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych lub dysfunkcja narządu wzroku, znaczny st. niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.)
Moduł I, Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania /dla osób, które uzyskały pomoc w ramach Obszaru B)
Moduł I, Obszar B, Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku, umiarkowany st. niepełnosprawności)
Moduł I, Obszar B, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoba ze znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r. ż. oraz z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)
Moduł I, Obszar B, Zadanie 5 –  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (znaczny lub umiarkowany st. niepełnosprawności; orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.)
Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (znaczny st. niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż. i dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)
Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (znaczny st. niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.)
Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości) dla osób ze stopniem niepełnosprawności
Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) dla osób ze stopniem niepełnosprawności
Moduł I, Obszar C, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (znaczny st. niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż. i dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)
Moduł I, Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka)