Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/znaki_strona_www.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Powiat Pszczyński pozyskał 152 592,00 zł ze środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

W ramach Programu planuje się objąć usługą opieki wytchnieniowej 22 opiekunów osób niepełnosprawnych w tym: opiekunów 4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunów 18 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy). Ww. osoby będą objęte wsparciem poprzez zapewnienie im usług pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie proszone są o złożenie w tut. Centrum kompletu dokumentów wraz z kopią orzeczenia.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr telefonu: 32 449 01 45 wew. 27 (Pani Ewelina Bańkowska).

PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-EDYCJA 2023

Karta zgłoszenia do programu

Karta pomiaru niezależności

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie

Oświadczenie-uczestnika-Programu-2023

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/logo_MRiPS_jpg.jpg