Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/znaki_strona_www.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,, Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
    z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

Powiat Pszczyński pozyskał 84 660,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024.

W ramach Programu planuje się objąć usługą asystencji osobistej 5 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które wymagają usługi asystencji osobistej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie proszone są o złożenie w tut. Centrum kompletu dokumentów wraz z kopią orzeczenia.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr telefonu: 32 449 01 45 wew. 27, (Pani Ewelina Bańkowska).

 

program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373

Karta zgloszenia do Programu

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Oświadczenie-uczestnika-informowanie o zmianach

Oświadczenie-uczestnika-Programu-2024

Zakres czynnosci

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/logo_MRiPS_jpg.jpg