Waloryzacja świadczeń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż od dnia 1 czerwca 2018r. wysokości kwot przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej ulegną zmianie i będą wynosić:

  • 694,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  • 1 052,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
  • 211,00 zł miesięcznie – dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka lub niedostosowania społecznego na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Wysokość pomocy na kontynuację nauki będzie wynosić – 526,00 zł. miesięcznie,

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielniana 26 roku życia i wynosić będzie nie mniej niż 1.577,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wyniesie nie mniej niż 3.154,00 zł.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wyniesie:

  • nie mniej niż 3.470,00 zł w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat
  • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

– nie mniej niż 6.939,00 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

– nie mniej niż 3.470,00 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

– nie mniej niż 1.735,00 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat nie krócej jednak niż przez okres roku.