PFRON Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. przyjmowane będą w PCPR w Pszczynie wnioski o dofinansowanie z PFRON do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) lub osobiście lub pocztą w PCPR w Pszczynie, przy ul. Dworcowej 23.

Pomoc adresowana jest do osób z niepełnosprawnością spełniających następujące warunki:

-legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

– pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami
doktoranckimi.

 

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II

opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
Równowartość kosztów czesnego  w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia                             ( na jednym kierunku)

Dofinansowanie powyżej 4 000 zł : wyłącznie, gdy dochód nie przekracza 764 zł netto na osobę.

(kwota może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego, gdy wnioskodawca pobiera naukę
w ramach dwóch i więcej form kształcenia, przy czym dofinansowanie powyżej 2 000 zł jest możliwe wyłącznie, gdy dochód nie przekracza 764 zł netto na osobę)

Dodatek za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4 000 zł

 

 

do : 1 000,00 zł – szkoła policealna lub kolegium

1 500,00 zł – pozostali wnioskodawcy jj

 

dodatek ten może być zwiększony, nie więcej niż o:

 

700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu,

500 zł – pobieranie nauki poza miejscem zamieszkania,

300 zł – gdy wnioskodawca posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

300 zł – gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie
na dwóch lub więcej kierunkach studiów/ nauki,

      200 zł –  gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym
trybie,

300 zł –  gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana
w 2021 roku lub 2022 roku w wyniku działania
żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
300 zł – gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza
języka migowego.

800 zł –  gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/
Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży
wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej
w dedykowanym systemie przygotowanym przez
PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych

wnioskodawców, którzy skorzystają z tego

zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest

jednorazowe),

500 zł – gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze

pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie

zdalnej (w związku z pandemią).

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

  • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki
    na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
  • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki
    na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym.
  • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki
    w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz przeprowadzenie dodatku
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

 

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania
i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

 

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

 

Wysokość minimalnego udziału własnego w Module II

– 15 % wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy  w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( jednego kierunku)

– 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z  pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek) –  warunek dotyczy drugiej  i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym – drugiego i kolejnych kierunków.

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł ( netto) na osobę.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON.