AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – Wnioski do 31.08.2022 r.

PCPR w Pszczynie informuje, iż do 31.08.2022 r. przyjmowane są wnioski z programu PFRON ,,Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski można składać elektronicznie poprzez system SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) lub osobiście lub pocztą w siedzibie PCPR w Pszczynie, ul. Dworcowa 23.

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program w 2022 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

zakupionego w ramach programu.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie,

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  dla osoby zależnej
(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).

W załączeniu tabela z informacją, kto może ubiegać się o wsparcie z programu oraz jakie są możliwe kwoty dofinansowania i wysokość udziału własnego Wnioskodawcy:

Moduł I – Formy wsparcia