Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy składać zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia w terminie od dnia 10 marca 2022 r. do 16 marca 2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Kandydaci do Komisji Konkursowej” w PCPR w Pszczynie, przy ulicy Dworcowej 23.

Zgłoszenie kandydata można złożyć:

a) osobiście;

b) lub pocztą – liczy się data wpływu do PCPR, a nie data stempla pocztowego.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Zał. nr 1 do Ogłoszenia – Regulamin pracy Komisji Konkursowej

zał. nr 2 do Regulaminu pracy Komisji – Oświadczenie

Zał. nr 2 do Ogłoszenia – Formularz zgłoszenia Kandydata