Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Starostwo Powiatowe w Pszczynie informuje, że w związku z ogłoszonymi w dniu 8 listopada 2023 r. na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 571 ), otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
w 2023 r., ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert zgłoszonych  w ww. konkursach.

 

Konkursy dotyczą zadań publicznych pod nazwami:

 • zlecenie realizacji zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych;
 • zlecenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.

 

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena merytoryczna zgłoszonych ofert
z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursach.

 

 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
 2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 3. Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydaci do Komisji Konkursowej” w PCPR Pszczyna przy
  Dworcowej 23 w terminie do dnia 17 listopada 2023 r.:

  1. osobiście;
  2. lub pocztą – liczy się data wpływu do tut. Centrum.
 5. Kandydaci do Komisji Konkursowej przed powołaniem będą zobowiązani do podpisania deklaracji, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

 

Uchwała