Projekt „Z NAMI ZROBISZ WIĘCEJ”

Cel projektu: zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 90 osób z niepełnosprawnościami (dalej-ON) poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej przez 40 ON niepracujących oraz poprawę sytuacji na rynku pracy przez 50 ON pracujących z województwa śląskiego do 30 czerwca 2023 roku.

Okres realizacji: 2.11.2021-30.06.2023

Grupa docelowa:

  • Osoba dorosła powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami pozostająca bez zatrudnienia (bezrobotna lub bierna zawodowo) lub pracująca
  • Osoba zamieszkująca, pracująca lub ucząca się na terenie województwa śląskiego.
  • Osoba nie biorąca udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy wsparcia:

Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu określający ścieżkę do podjęcia zatrudnienia (osoby niepracujące) lub poprawy sytuacji na rynku pracy (osoby pracujące) poprzez udział w min. 2 formach wsparcia: SZKOLENIE (zawodowe lub rozwijające kompetencje społeczne), STAŻ ZAWODOWY (w przypadku osób niepracujących), POŚREDNICTWO PRACY, PORADNICTWO ZAWODOWE, inne indywidualne lub grupowe formy wsparcia.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:

  1. Formularz rekrutacyjny.
  2. Decyzja o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność.
  3. Zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu składek (dla osób niepracujących).
  4. Zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy).
  5. Aktualna umowa o pracę / umowa zlecenie/ umowa o działo (dla osób pracujących).

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej https://cis.bielsko.pl/projekty/