PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

– w szkole policealnej;

– w kolegium;

-w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  1. w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  2. w module II – przerwa w nauce.

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  1. opłata za naukę (czesne),
  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Pozostałe informacje o Module II umieszczone są w zakładce Niepełnosprawni/Aktywny samorząd.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane będą w tut. Centrum od 1 marca 2018r. do 30 marca 2018r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

Wniosek Moduł II 2018

Zaświadczenie z uczelni 2018

Oświadczenie o wysokości dochodu 2018

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2018