Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • placówki opiekuńczo-wychowawczej typu:
  – socjalizacyjnego
  – interwencyjnego
  – specjalistyczno-terapeutycznego
  – rodzinnego
 • regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi. Ponadto podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny i zapewnia dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych. Placówka również obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi i zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Do placówek kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W przypadku gdy powiat nie może wydać skierowania dziecka do placówki z powodu braku odpowiedniej placówki lub braku miejsc na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki.

Do skierowania do placówki wymagane są następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot – aktu zgonu zmarłego rodzica,
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,
 • dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień,
 • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
 • informacja o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Na ternie Powiatu Pszczyńskiego w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonuje:

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”
43-200 Pszczyna ul. Wiśniowa 2A
Telefon: 32 449 35 10
www.cwdir.pl
Adres e-mail: biuro@cwdir.pl

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja”
43-200 Pszczyna ul. Wiśniowa 2A/1
Telefon: 32 449 35 10
www.cwdir.pl
Adres e-mail: biuro@cwdir.pl

Odpłatność za pobyt dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczej ponoszą solidarnie rodzice dziecka do wysokości średniego miesięcznego wydatku.

W 2024 r. średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny ,,Przystań” w Pszczynie wynosi 7.861,00  złotych, natomiast w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny ,,Ostoja” w Pszczynie wynosi 7.462,00 złotych

Akty prawne regulujące instytucjonalną pieczę zastępczą:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy Społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.))
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j.Dz.U.z 2023 poz. 1426 z późn.zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 292, poz. 1720)