Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r. pod nazwą:

„ŚWIADCZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT.: „USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE PSZCZYŃSKIM. EDYCJA 2021” (NUMER PROJEKTU: RPSL.09.02.05-24-010G/20) WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ: IX. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE,

DZIAŁANIE 9.2. DOSTĘPNE I EFEKTYWNE USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE,

PODDZIAŁANIE: 9.2.5. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – KONKURS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020”

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 23 marca 2022 roku  oferty, zgodnej z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna (liczy się data wpływu do PCPR)

Uchwała

zał. nr 1 Zaproszenie do składania ofert

Zał. nr 2 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty realizacji zadania publicznego