Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r. i 2023 r.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r. i 2023 r. pod nazwą:

„ŚWIADCZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT.: „USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE PSZCZYŃSKIM. EDYCJA 2022” (NUMER PROJEKTU: RPSL.09.02.05-24-010H/20) WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ:

IX. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE,

DZIAŁANIE 9.2. DOSTĘPNE I EFEKTYWNE USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE,

PODDZIAŁANIE: 9.2.5. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – KONKURS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020”

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 21 września 2022 roku  oferty, zgodnej z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna (liczy się data wpływu do PCPR).

Uchwała ogłoszenie konkursu

zał. nr 1 Zaproszenie

Zał. nr 2 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty realizacji zadania publicznego