Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 i 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy składać zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia w terminie od dnia 9 września 2022 r. do 15 września 2022 r. w zamkniętej kopercie                  z dopiskiem ,,Kandydaci do Komisji Konkursowej” w PCPR w Pszczynie, przy ulicy Dworcowej 23.

Zgłoszenie kandydata można złożyć osobiście lub pocztą – liczy się data wpływu do PCPR, a nie data stempla pocztowego.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu- Nabór członków do Komisji Konkursowej

Zał. nr 1 do Ogłoszenia – Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Zał. nr 2 do Ogłoszenia – Formularz zgłoszenia Kandydata

zał. nr 1 do Regulaminu pracy komisji

zał. nr 2 do Regulaminu pracy Komisji