Informacja Moduł II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym/, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

TERMINY:

Wnioski w ramach Modułu II programu przyjmowane będą od 1 września 2016r. do 10 października 2016r. dla wniosków dot. roku szkolnego/akademickiego 2016/2017. 

 

DLA KOGO DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

– posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

– posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

– aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,

dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. – M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobęz zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

– z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,

– zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W KOSZTACH CZESNEGO:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym /na jednym kierunku/:

Wnioskodawca zatrudniony – 15%;

Wnioskodawca niezatrudniony – brak udziału własnego.

 

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym /więcej niż jeden kierunek/:

Wnioskodawca zatrudniony – 65% *

Wnioskodawca niezatrudniony – 50%*

*warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym.

 

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

który rozpoczął zatrudnienie w 2016r., albo którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583zł (netto) na osobę.

WAŻNE:

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

– ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo

– jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZED DNIEM ZAWARCIA UMOWY:

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego:

– roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 – dla wniosków składanych w okresie od 01.09.2016r. do 10.10.2016r.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. lub osobisty z pracownikiem ds. obsługi programu
Panią Beatą Przemyk 32 449 01 45 wew. 27; II piętro, pokój nr 12

/w indywidualnych przypadkach wniosek może być również składany w pokoju nr 2 na parterze- dział ds. osób niepełnosprawnych/.

Pliki do pobrania:

Wniosek Moduł II

zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów

zał. nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zał. nr 3 Zaświadczenie z uczelni