Informacja dot. okresu ważności orzeczeń i kart parkingowych

INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023 r. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 852)* informujemy:

1.Orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem:

09 marca 2020 r. – 31 grudnia 2020** r. – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2.Orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem:

01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

3.Orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem:

01 stycznia 2022 r. do 05 sierpnia 2023 r. – zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

4.Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń wskazanych:
1) w pkt 1 zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
2) w pkt 2 zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.
3) w pkt 3 zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.-
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

* Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 maja 2023 r. jednakże przepisy dot. m. in. ważności orzeczeń (tj. art. 10, art. 23-24) wchodzą w życie z dniem 06 sierpnia 2023 r.

**Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj. 09 grudnia 2019 r. – 08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.