Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/znaki_strona_www.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia traktowane na równi z znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Powiat Pszczyński pozyskał 172 125,00 zł ze środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

W ramach Programu planuje się objąć usługą asystencką 9 osób niepełnosprawnych
w tym: 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 7 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie proszone są o złożenie w tut. Centrum:

 • karty zgłoszenia do Programu;
 • kopii orzeczenia o niepełnosprawności;
 • informacji o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta;
 • oświadczenia uczestnika Programu;
 • podpisanej klauzuli RODO oraz klauzuli informacyjnej.

Uczestnik Programu, który będzie wskazywał asystenta, zgodnie z zapisami Programu, powinien złożyć dodatkowo oświadczenie o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
  z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr telefonu: 32 449 01 45 wew. 30, (Pani Aleksandra Wyrobek).

 

Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Karta zgłoszenia

Zakres usług

Oświadczenie AOON

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Oświadczenie-uczestnika-Programu-2022

 

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/logo_MRiPS_jpg.jpg