Nabór wniosków do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2021/06/znaki_strona_www.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samrządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby:
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się, studiujących.

Bierze się również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

UWAGA:
W przypadku dużej liczby zgłoszeń liczy się również kolejność zgłoszenia.

Powiat Pszczyński pozyskał 187 884,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego
na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W ramach Programu planuje się objąć usługą opieki wytchnieniowej 24 osoby
z niepełnosprawnościami w tym: 4 dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz 20 osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy). Ww. osoby będą objęte wsparciem poprzez zapewnienie im usług pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie proszone są o złożenie w tut. Centrum dokumentów zamieszczonych poniżej (dokumenty do pobrania) tj. karty zgłoszenia do Programu oraz Oświadczenia. Proszę również dołączyć kopię orzeczenia.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr telefonu: 32 449 01 45 wew. 27 (Pani Ewelina Bańkowska).

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu

Oświadczenie

Dokumenty do zapoznania się:

Program-ow-jst-edycja-2024

Klauzula informacyjna RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych