Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku

Uchwałą nr 837/189/22 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2022 r. dokonano wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Przyznano dotację w wysokości: 291.808,00 zł Instytutowi Terapii i Usług Społecznych Sp. z o.o. spółka non profit z siedzibą w Bielsku-Białej, na realizację zadania:

świadczenie usług społecznych dla uczestniczek i uczestników projektu pt.: „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2021” (numer projektu: RPSL.09.02.05-24-010G/20) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej:

IX. Włączenie społeczne, Działanie

9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.