,, Dobry start”

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Pszczynie, rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mogą składać wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

Wnioski te można składać do dnia 30 listopada 2020 roku.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł na dziecko – będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynający się rok szkolny w szkole

podstawowej, szkole ponadpodstawowej, klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej,
w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym  ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym na dzieci do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się
w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Do pobrania:

Wniosek_dobry_start_dla_pieczy zastępczej