Rekrutacja do Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej

Informujemy, iż Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o., prowadząca dzi­ałal­ność medy­czną w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie real­izuje pro­jekt „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20142020.
Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej jest jedną z form opieki zdrowot­nej nad osobami niesamodziel­nymi, w szczegól­ności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej i ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej, a jed­nocześnie nie wymaga całodobowego nad­zoru lekarskiego i pielęg­niarskiego real­i­zowanego w try­bie stacjonarnym.
Pro­jekt skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-​lędzińskiego, gm. Czechow­ice – Dziedz­ice, m. Tychów oraz m. Bielsko-​Biała.
Czas trwa­nia pobytu w PDDOM będzie usta­lany indy­wid­u­al­nie i będzie wynosił od 30 do 120 dni roboczych. W DDOM pac­jenci będą mieli zapewnioną opiekę medy­czną i ter­apię.
Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny – zarówno dla pac­jen­tów jak i ich rodzin/​opiekunów.
Aktualnie trwa rekrutacja osób, które chcą skorzys­tać ze wspar­cia Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej.
Zasady objęcia opieką oraz druki można znaleźć na stronie Szpitala Powiatowego w Pszczynie: https://www.szpital.pszczyna.pl/strona/74/ddom