Razem po sukces

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje projekt pn. „Razem po sukces. Aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do osób młodych, do 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Pszczynie jako bezrobotne, z których:

– 80% stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;

– 20% stanowią osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Cel projektu: Aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób należących do grupy docelowej, do czego ma się przyczynić objęcie uczestników wsparciem zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem, na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • prace interwencyjne (22 osoby),
  • bony zatrudnieniowe (12 osób).

Okres realizacji projektu: 27.05.2021r. – 30.06.2023r.

Całkowita wartość projektu: 449 640,04 zł, w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 378 956,63 zł.

Informacje o projekcie, w tym o prowadzonych naborach wniosków na formy wsparcia w ramach projektu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna, tel. 32-210-27- 21, e-mail: urzad@pszczyna.praca.gov.pl, www.pszczyna.praca.gov.pl

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: http://www.power.gov.pl.

Razem-po-sukces_ulotka

Razem-po-sukces_plakat