Projekt ,,Droga do zmiany”

I  Projekt pn. ,,Droga do zmiany” Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. w partnerstwie z Gminą Pszczyna. W ramach projektu objęto wsparciem łącznie 100 osób, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie – 60 osób oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie – 40 osób.

Projekt skierowany był do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo; niepełnosprawnych; osób przebywających w pieczy zastępczej  oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Projekt zakładał objęcie wsparciem również osób z otoczenia uczestników projektu.