Projekt ,,Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim”

Projekt ,,USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE PSZCZYŃSKIM”

Z dniem 30.11.2019 r. Powiat Pszczyński, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie zakończył realizację projektu ,,Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim”. Projekt wspófinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Wartość całkowita projektu wynosiła 296 571,88 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 275 811,85 zł tj. 93 %

Głównym celem projektu  realizowanego na terenie powiatu pszczyńskiego był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wobec 20 mieszkańców i mieszkanek powiatu pszczyńskiego, w tym 10 osób niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów i opiekunek faktycznych, doświadczających wykluczenia społecznego w okresie od 01 marca 2019 do 30 listopada 2019.

W ramach realizacji projektu wdrożono następujące formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników projektu: usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze- usprawniające psychoruchowo i coach’ingowe, wsparcie mentora integracji społecznej oraz wyjazdowe warsztaty socjoterapeutyczne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie deklaruje gotowość do  świadczenia usług asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych- usprawniających psychoruchowo dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach zapewnienia trwałości projektu w ciągu 9 miesięcy od dnia zakończenia projektu.

Liczba miejsc świadczenia usług asystenckich: 5

Liczba miejsc specjalistycznych usług opiekuńczych- usprawniających psychoruchowo: 8

Skorzystanie z powyższych usług wiąże się z ponoszeniem 100% odpłatności przez osoby korzystające.