Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TRWAŁOŚC PROJEKTU „USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE PSZCZYŃSKIM. EDYCJA 2021”

Powiat Pszczyński-  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie deklaruje gotowość do  świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach zapewnienia trwałości projektu „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2021” (numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.09.02.05-24-010G/20-01) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia jego realizacji.

Liczba miejsc usług opiekuńczych/ specjalistycznych usług opiekuńczych : 4

Skorzystanie z powyższych usług wiąże się z ponoszeniem 100% odpłatności przez osoby korzystające.

Trwałość projektu Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2021

 

TRWAŁOŚC PROJEKTU „USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE PSZCZYŃSKIM. EDYCJA 2022”

 

Powiat Pszczyński-  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie deklaruje gotowość do  świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach zapewnienia trwałości projektu „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2022” (numer projektu: RPSL.09.02.05-24-010H/20) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia jego realizacji.

Liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych usług opiekuńczych : 4

Skorzystanie z powyższych usług wiąże się z ponoszeniem 100% odpłatności przez osoby korzystające.

„Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2022”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:  404 870,00 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 344 139,50 zł

Okres realizacji: 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r.

             Projekt pt.: „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2022” skierowany był do niepełnosprawnych osób biernych zawodowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym opiekunów faktycznych, będących zazwyczaj członkami rodzin osób niepełnosprawnych.

           Cel główny projektu:

Celem głównym projektu realizowanego na terenie powiatu pszczyńskiego był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wobec 22 mieszkańców i mieszkanek powiatu pszczyńskiego, w tym 11 osób niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 11 opiekunów i opiekunek faktycznych, doświadczających wykluczenia społecznego okresie od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

Projekt zakładał rozwijanie środowiskowych form usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wspierając tym samym proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej. Poprzez podejmowane działania tworzono warunki do rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, które jednocześnie mają skutkować stopniowym ograniczeniem usług w ramach opieki instytucjonalnej. Celem projektu było wdrażanie działań profilaktycznych, mających zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej. Powyższe działania pozytywnie wpływają również na zapobiegnie odizolowaniu mieszkańców i mieszkanek zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podtrzymanie przez nich więzi rodzinnych i sąsiedzkich, uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej, natomiast w odniesieniu do opiekunów faktycznych – uczestniczenie w życiu zawodowym poprzez możliwość powrotu do pracy, podjęcie nauki lub innej aktywności, która z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną była znacznie ograniczona lub nie występowała wcale.

plakat EFS-9.2 Edycja 2022