Projekt Mobilności Ponadnarodowej

W okresie od marca 2016 do grudnia 2017 roku Fundacja Internationaler Bund Polska realizować będzie projekt mobilności ponadnarodowej finansowany z środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu będzie umożliwienie trwałego wejścia na rynek pracy 30 osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Projekt skierowany będzie do osób z terenu województwa śląskiego w wieku 18-35 lat, a w szczególności do:

– osób długotrwale bezrobotnych,

– osób które przedwcześnie opuściły system edukacji

– osób które opuściły zakład  poprawczy, ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii.

Udział w projekcie umożliwi osobom bezrobotnym wyjazd na 2 miesięczny staż zawodowy do Niemiec, który poprzedzony zostanie 4 miesięcznym etapem  przygotowawczym do mobilności. Uczestnicy przed wyjazdem wezmą udział w kursie języka niemieckiego, kursie zawodowym, przygotowaniu kulturowym oraz w warsztatach aktywizacji społecznej. Objęci zostaną również indywidualnym wsparciem psychologa.

Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z trzech kursów zawodowych, którego kontynuacją będzie realizacja praktyki zawodowej w Niemczech:

– kurs profesjonalnego sprzątania wraz z obsługą maszyn sprzątających,

– kurs pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych,

– kurs budowlany z zakresu technologii prac wykończeniowych.

Uczestnikom przygotowującym się do wyjazdu  zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

W ramach pobytu za granicą zapewniamy: transport docelowy, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, ubezpieczenie NNW oraz wsparcie mentora i opiekuna grupy. Podczas stażu zagranicznego kontynuowane będzie szkolenie językowe oraz wsparcie psychologiczne. Uczestnicy ponadto będą mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach lokalnych (kulturalnych i społecznych).

Po powrocie do kraju uczestnicy przez 4 miesiące objęci będą wsparciem doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy celem zmaksymalizowania działań nakierowanych na podjęcie zatrudnienia. Dodatkowo po powrocie kontynuowany będzie kurs języka niemieckiego, który umożliwi przystąpienie do egzaminu zewnętrznego i otrzymanie certyfikatu.

Zwracamy się zatem z prośbą o rozpowszechnianie informacji o możliwości udziału w programie mobilności ponadnarodowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 219 10 10 lub 507 342 996. Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Tychach przy ul. Edukacji 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00