Program wyrównywania różnic między regionami III

Uprzejmie informujmy, iż Powiat Pszczyński został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2016 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

– obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania),

– obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych),

– obszaru D (likwidacja barier transportowych) w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy,

– obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych),

– obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych)

Wnioski dot. obszarów B, C, D, G wraz z wymaganymi załącznikami proszę składać w terminie do 31 marca br. w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

Wnioski dot. obszaru E proszę składać bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu zawierający projekt zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

 

Procedury realizacji programu oraz wnioski są dostępne na stronie www.pfron.org.pl.