Projekt „Powiat pszczyński – aktywizacja i integracja. Edycja 2021”

„Powiat pszczyński – aktywizacja i integracja. Edycja 2021”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:  429 120,00 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 364 752,00 zł

Okres realizacji: 01.04.2021 r. – 31.03.2022 r.

Projekt pt.: „Powiat pszczyński – aktywizacja i integracja. Edycja 2021” skierowany był do 30 mieszkańców i mieszkanek powiatu pszczyńskiego w tym 10 z terenu Gminy Pszczyna zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), ubogich osób pracujących oraz osób niepełnosprawnych.

Cel główny projektu:

Wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić miało do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Efekty:

Efektem realizowanego projektu był wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej na terenie powiatu pszczyńskiego województwa śląskiego.