„Pomoc Osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Uchwałą z dnia 1 kwietnia Zarząd PFRON przyjął do realizacji program „Pomoc Osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego nasz powiat przystąpi do realizacji  tego programu. Realizatorem programu będzie powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie. W ramach modułu III programu Adresatami pomocy w ramach Modułu III „Pomoc osobom osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, które są:

1)      uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2)      uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3)      podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4)      podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5)      uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6)      pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7)      pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

będą mogły otrzymać dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki domowej. Aktualnie PCPR zbiera informacje dotyczące potrzeb finansowych powiatu w zakresie programu.  Od 10 kwietnia będzie możliwość składania wniosków w systemie SOW- https://sow.pfron.org.pl/. Szczegóły programu  dostępne na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl- zakładka „O Funduszu- Programy i zadania PFRON- Programy realizowane obecnie”.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Do pobrania:

Wniosek – Moduł III