Usamodzielnianie wychowanków

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną jest objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletniości wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Opiekunem usamodzielnienia może być:

 • osoba tworząca rodzinę zastępczą;
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 • osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem;
 • pracownik organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowaną przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuacje nauki i usamodzielnienie.

Osoba usamodzielniana co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości sporządza indywidualny program usamodzielnienia wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, a następnie jest zatwierdzany przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Usamodzielnianym wychowankom przyznaje się pomoc:

 • pieniężną na kontynuowanie nauki,
 • pieniężną na usamodzielnienie,
 • na zagospodarowanie.

Udziela się pomocy w uzyskaniu:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych;
 • zatrudnienia;
 • zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną)
 • 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną).

Pomoc na kontynuowanie nauki jest przyznawana na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, w wysokości nie mniej niż 759 zł. miesięcznie, przysługuje osobom usamodzielnianym jeżeli:

 • kontynuują naukę w szkole;
 • uczelni;
 • zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z IPU;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest przyznawana na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej. Wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu usamodzielnienia uzależniona jest od formy opieki zastępczej, z której wychowanek korzystał, oraz od długości okresu przebywania dziecka poza rodziną w danej formie opieki zastępczej.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie:

 • w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę spokrewnioną  z dzieckiem, kwota pomocy pieniężnej wynosi 4.998 zł.
 • w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo–wychowawczą, pomocy wynosi:
  – 9.991 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  – 4.998 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  – 2.500 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana jednorazowo w formie rzeczowej /wyposażenia mieszkania/. Pomoc na zagospodarowanie przysługuje w wysokości nie niższej niż 2.272 zł (4.542 zł w przypadku usamodzielnianych wychowanków legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności).

 

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnianie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Natomiast wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Na terenie powiatu pszczyńskiego jest mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Akty prawne regulujące pomoc dla osób usamodzielnianych:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Osoba do kontaktu:

Pracownik socjalny: Ewelina Bańkowska lub Beata Przemyk

tel. 32 449 01 45 wew. 27

e-mail: pcprpszczyna@gmail.com

Załączniki:

 1. Aktualizacja Indywidualnego Planu Usamodzielnienia-jednostronna
 2. art. 10 kpa
 3. Indywidualny Program Usamodzielnienia
 4. numer konta
 5. ocena końcowa procesu usamodzielnienia
 6. oświadczenie o niekaralnosci
 7. Oświadczenie usamodzielniani
 8. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki
 9. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie
 10. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie
 11. Zmiana opiekuna usamodzielnienia
 12. Zobowiazanie do realizowania IPU