Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych

Organizacja sportu, rekreacji sportowej jest formą aktywności człowieka, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.

Przez organizację kultury należy rozumieć działalność polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury.Turystyka stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, czy też wędrówki krajoznawcze.

0 dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

  1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
  4. nie mają zaległości wobec Funduszu oraz w ciągu 3 lat nie były stroną umowy z PFRON, która została rozwiązana z powodu przyczyn leżących po stronie podmiotu składającego wniosek.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR, właściwego dla miejsca siedziby podmiotu i właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Do pobrania:

http://pcprpszczyna.pl/wp-content/uploads/2023/12/Wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-PFRON-organizacji-sportu-kultury-rekreacji-i-turystyki-osob-niepelnosprawnych.pdf