Turnus rehabilitacyjny

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji społecznej i leczniczej połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, rozwijanie umiejętności społecznej oraz realizację i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć w tut. Centrum odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wymagająca opieki może otrzymać dofinansowanie również dla opiekuna. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcji członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przy dochodzie nieprzekraczającym 50 % przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 65% w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi:

 • dla uczestnika ze znacznym stopniem (I grupa) – 30% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla uczestnika z umiarkowanym stopniem (II grupa) – 27% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla uczestnika z lekkim stopniem (III grupa) – 25% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla dziecka niepełnosprawnego oraz uczącej się i nie pracującej osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lata – 30% przeciętnego wynagrodzenia
 • dla niezbędnego opiekuna oraz dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej – 20% przeciętnego wynagrodzenia

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli średni przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przekracza:

a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. :

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: www.empatia.mpips.gov.pl. Na tej stronie znajduje się centralna baza danych, utworzona z 16 wojewódzkich rejestrów ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. Zawiera ona aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody.

Na stronie umożliwiono wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi.

Do pobrania: