Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu zaleconego przez lekarza specjalistę stosownie do występujących schorzeń i dysfunkcji. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu objętego dofinansowaniem.

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny winna złożyć do tut. Centrum Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wraz z:

  • kserokopią ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności
  • oświadczeniem o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc składania wniosku
  • aktualnym zaświadczeniem lekarskim ze wskazaniem sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli średni przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przekracza:

a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych

Do pobrania