Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienie leczniczego. Przedmioty ortopedyczne przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie ( w zależności od rodzaju przedmiotu) raz na 2,3,4 lub 5 lat.

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź wręcz umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym( są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, protezy itp.)

Warunkiem przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w tym zadaniu jest posiadanie przyznanego dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

Złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli średni przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przekracza:

a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych

Kwota dofinansowania przekazywana jest na rachunek bankowy sprzedawcy lub osoby niepełnosprawnej albo wypłacana jest osobie niepełnosprawnej w kasie Starostwa.

Do pobrania: