Aktywny Samorząd

AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU

Informujemy, że 29.01.2024 r. zostały opublikowane na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu ,,Aktywny samorząd” w 2024 roku” oraz aktualny tekst jednolity programu, po zmianach wprowadzonych przez Radę Nadzorczą PFRON. Poniżej dokumenty programowe:

Treść programu Aktywny samorząd 2024

2024 Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_w_2024_roku_2 (

Wnioski o dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym z Modułu II programu będą przyjmowane od 01.03.2024r. do 31.03.2024r.

Wnioski o dofinansowanie do pomocy w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową z Modułu I programu przyjmowane będą od 01.03.2024r. do 31.08.2024r.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. pod numerem  32 449 01 45 wew. 27 /Pani Beata Przemyk/

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w SOW (Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON), tylko wyłącznie w przypadku wykluczenia cyfrowego wnioskodawcy – w formie papierowej (wówczas wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie dot. wykluczenia cyfrowego Wnioskodawcy).
Oświadczenie dot. wykluczenia cyfrowego – wnioski Aktywny samorząd

Wzory aktualnych wniosków o dofinansowanie z programu ,,Aktywny samorząd” w 2024 roku:

WNIOSEK AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
 
WNIOSKI AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Moduł I, Obszar A, Zadanie  1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu (znaczny lub umiarkowany st. lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.)
 
Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu, znaczny lub umiarkowany st. niepełnosprawności)
 
Moduł I, Obszar A, Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego; znaczny lub umiarkowany st. niepełnosprawności)
 
Moduł I, Obszar A, Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu (dysfunkcja narządu słuchu, znaczny lub umiarkowany st. niepełnosprawności)
 
Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych lub dysfunkcja narządu wzroku, znaczny st. niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.)
 
 
Moduł I, Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania /dla osób, które uzyskały pomoc w ramach Obszaru B)
 
Moduł I, Obszar B, Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku, umiarkowany st. niepełnosprawności)
 
Moduł I, Obszar B, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoba ze znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r. ż. oraz z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)
 
Moduł I, Obszar B, Zadanie 5 –  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (znaczny lub umiarkowany st. niepełnosprawności; orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.)
 
Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (znaczny st. niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż. i dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)
 
Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (znaczny st. niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż.)
 
Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości) dla osób ze stopniem niepełnosprawności
 
Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) dla osób ze stopniem niepełnosprawności
 
Moduł I, Obszar C, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (znaczny st. niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 r. ż. i dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)
 
Moduł I, Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka)