Nabór osób chętnych do prowadzenia zajęć korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Kandydaci chętni do prowadzenia zajęć korekcyjno -edukacyjnych winni posiadać następujące kwalifikacje:

  1. ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  2. posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
  3. udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

Zajęcia prowadzone będą dla grupy liczącej od 8 do 15 osób.

Łączny czas programu powinien obejmować nie mniej niż 60 godzin zajęć, a przerwy między zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.

Zajęcia winny być prowadzone przez dwie osoby – kobietę i mężczyznę.

Do oferty należy dołączyć program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, który realizowany będzie w 2023r.

Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie ul. Dworcowa 23 – pokój nr 9 (sekretariat) do dnia 31 stycznia 2023r.

Złożonych dokumentów nie zwracamy, skontaktujemy się z wybranymi osobami.