Nabór osób chętnych do prowadzenia zajęć korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Kandydaci chętni do prowadzenia zajęć korekcyjno -edukacyjnych winni posiadać:

1) wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub

2) tytuł zawodowy magistra na kierunku:

a) psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub

b) innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, lub

3) kwalifikacje terapeuty lub psychoterapeuty;

4) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;

5) zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

Zajęcia będą prowadzone w dwóch edycjach- dla grup liczących od 7 do 10 osób.

Łączny czas programu powinien obejmować nie mniej niż 60 godzin zegarowych zajęć grupowych i jedna godzina zegarowa zajęć indywidualnych. Przerwy między zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.

Zajęcia winny być prowadzone przez dwie osoby – preferowane kobieta i mężczyzna.

Do oferty należy dołączyć program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, który będzie realizowany w 2024r.

Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie ul. Dworcowa 23 – pokój nr 9 (sekretariat) do dnia 15 grudnia 2023r.

Złożonych dokumentów nie zwracamy, skontaktujemy się z wybranymi osobami.