INFORMACJA O PROGRAMIE ,,AKTYWNY SAMORZĄD” w 2016 r.

MODUŁ I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

UWAGA: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa
po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

TERMINY: Wnioski w ramach MODUŁU I programu przyjmowane będą w okresie
od 14 marca 2016r. do 30 sierpnia 2016r.

Decyzje w sprawie dofinansowania w ramach Modułu I podejmowane będą w dwóch etapach:

I termin po 15 czerwca – dla wniosków złożonych do 15 czerwca 2016r.

II termin po otrzymaniu drugiej transzy środków – dla wniosków złożonych po 15 czerwca 2016r.

Preferencje przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I:

– w 2016r. preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych,
które studiują lub są zatrudnione oraz wnioski w ramach Obszaru C Zadanie 3 /dofinansowane protez/y kończyny co najmniej na III poziomie jakości”.

Wnioski oraz informacje o Module I programu dostępne są w zakładce: DOKUMENTY
na naszej stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz w poniższych załącznikach.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań Pani Beata Przemyk  32 449 01 45 wew. 27;
PCPR Pszczyna, ul. Dworcowa 23, pokój nr 12, II piętro /w indywidualnych sprawach również pokój nr 2 na parterze budynku- dział ds. niepełnosprawności/


·   Tabela AKTYWNY SAMORZĄD w 2016 roku
·   AS Moduł I wyjaśnienia
·   Zał. nr 1 Wniosek P Osoba dorosła, Obszary A-C
·   Zał. nr 2 Wniosek P Osoba dorosła, Moduł I, Obszar D
·   Zał. nr 3, Wniosek O Podopieczny, Moduł I, Obszary A-C
·   Zał. nr 4 Specyfikacja przedmiotu dofinansowania, Obszar A, Zadanie 1
·   Zał. nr 5 Specyfikacja przedmiotu dofinansowania, Obszar A, Zadanie 2
·   Zał. nr 6 Specyfikacja przedmiotu dofinansowania, Obszar B, Zadania 1-2
·   Zał. nr 7 Specyfikacja przedmiotu dofinansowania, Obszar C, Zadanie 2
·   Zał. nr 8 Specyfikacja przedmiotu dofinansowania, Obszar C, Zadanie 3
·   Zał. nr 9 Specyfikacja przedmiotu dofinansowania, Obszar C, Zadanie 4
·   Zał. nr 10 Specyfikacja przedmiotu dofinansowania, Obszar D
·   zał. nr 11 oświadczenie o wysokości dochodu
·   zał. nr 12 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
·   Zał. nr 13 Oświadczenie pełnomocnika
·   Zał. nr 14 Zaświadczenie lekarskie, Obszar A, Zadanie 1 i 2
·   Zał. nr 15 Zaświadczenia lekarskie, Obszar B -dot. dysfunkcji narządu wzroku
·   Zał. nr 16 Zaświadczenie lekarskie, Obszar B, C2 -dysfunkcja narządu ruchu
·   Zał. nr 17 Zaświadczenie lekarskie, Obszar C3-C4