Dodatek wychowawczy

W związku z art. 46 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195) wprowadzającym zmianę do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.), dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej otrzymają dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługiwać będzie od 1 kwietnia 2016 r. na każde dziecko do 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej niezależnie od dochodu. Dodatek wypłacany będzie na wniosek rodziców zastępczych. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie będzie przyjmowało wnioski od 1 kwietnia 2016 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2016 r., skutkować będzie nabyciem prawa do dodatku wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r. Złożenie wniosku po tym czasie spowoduje wypłacanie dodatku wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek do pobrania